Moet je nog een ziektebriefje hebben als je maar één dag ziek bent?

Op 27 oktober laatstleden werd een wet goedgekeurd volgens dewelke je niet altijd nog een ziektebriefje nodig hebt als je maar één dag ziek bent. Wat houden die nieuwe spelregels juist in? Zijn ze ook voor jou van toepassing?

De regel

Als je ziek bent, ben je in beginsel verplicht om een medisch attest aan je werkgever te bezorgen indien een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement dat voorschrijft of als je werkgever dat vraagt. Behoudens als er sprake is van overmacht moet je dat attest opsturen of afgeven op het bedrijf binnen de twee werkdagen vanaf de dag van de ongeschiktheid of de dag van de ontvangst van het verzoek, tenzij een andere termijn bij collectieve arbeidsovereenkomst of door het arbeidsreglement is bepaald.

Nieuwe wet

Een wet, die op donderdag 27 oktober werd goedgekeurd, voorziet in een uitzondering op die regel. Meer bepaald ben je binnenkort tot maximaal driemaal per kalenderjaar niet verplicht om een geneeskundig getuigschrift voor te leggen voor de eerste dag van een arbeidsongeschiktheid. Je moet je werkgever nog altijd wel dadelijk verwittigen van je arbeidsongeschiktheid. Je moet hem dan bovendien onmiddellijk meedelen op welk adres je zal verblijven tijdens deze eerste dag van arbeidsongeschiktheid, tenzij dit adres overeenstemt met je gewoonlijke verblijfplaats die bij de werkgever bekend is.

Er zijn uitzonderingen

Op de voorgaande regels kan er wel een uitzondering bestaan als je bij een kleinere werkgever aan de slag bent. De nieuwe wet zegt nu eenmaal dat de ondernemingen die minder dan 50 werknemers tewerkstellen op 1 januari van het kalenderjaar waarin de arbeidsongeschiktheid zich voordoet, kunnen afwijken van de nieuwe regels door middel van een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement. De kans is groot dat je werkgever als die aan deze voorwaarden voldoet inderdaad zal afwijken van de nieuwe wettelijke bepalingen en toch nog een medisch attest zal vragen.

Jan Roodhooft, advocaat