Mag je elders werken terwijl je ziek bent?

Tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid bij je werkgever oefen je elders een professionele activiteit uit. Moet je werkgever dat zomaar aanvaarden of kan hij je zelfs ontslaan om een dringende reden? Een arrest van het arbeidshof in Brussel gaat in op deze vraag.

Wat was er gebeurd?

Een werkneemster van een fitnesscentrum (die bij haar werkgever aerobiclessen gaf) was ziek. Haar werkgever stelde vast dat ze tijdens de periode van ziekte een aerobicles zou hebben gegeven voor eigen rekening. De werkgever liet het er niet bij en ontsloeg de werkneemster om een dringende reden. De werkneemster betwistte dit en stapte naar de rechtbank. Daar vroeg ze een opzegvergoeding.

Wat besliste de rechter?

Voor het arbeidshof kreeg de werkneemster gelijk. Volgens het arbeidshof bewees de werkgever niet dat de dame een volledige aerobicles gaf voor eigen rekening. Volgens de werkneemster zou zij namelijk enkel wat informatie gegeven hebben ter gelegenheid van een activiteit georganiseerd door KVLV. De werkgever bewees het tegendeel niet.

Belangrijker was de motivering van het arrest. Meer bepaald oordeelde het arbeidshof dat het uitoefenen van een activiteit tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid op zich geen dringende reden uitmaakt. Arbeidsongeschiktheid impliceert immers dat de werknemer ingevolge ziekte of ongeval zijn werk, met andere woorden de overeengekomen arbeid, niet meer kan uitvoeren. Het uitvoeren van een andere dan de met de werkgever overeengekomen arbeid tijdens de arbeidsongeschiktheidsperiode is volgens het arbeidshof dan ook geen tekortkoming.

Vraagt de bewuste activiteit dezelfde of een grotere inspanning dan de bedongen arbeid, dan kan de arbeidsongeschiktheid wel in vraag worden gesteld en mogelijkerwijze een ontslag om dringende reden verantwoorden.

Wat te onthouden?

Als je ziek bent en niet kan gaan werken, mag je wel andere (zelfs professionele) activiteiten uitvoeren. Voorwaarde is dat de betreffende activiteit niet dezelfde of een grotere inspanning vraagt dan de arbeid die je in het kader van je arbeidsovereenkomst moet leveren. Bovendien mag ze je genezingsproces niet in het gedrang brengen. Hou je je hier niet aan, dan kan je worden ontslagen om een dringende reden.

Jan Roodhooft, advocaat

Vind een job in de buurt van