Dit zijn je rechten als de controlearts meent dat je niet ziek bent

Als je door ziekte afwezig bent op het werk sturen sommige werkgevers wel eens een controlearts langs. Maar wat gebeurt er als deze arts meent dat je niet arbeidsongeschikt bent en zou kunnen gaan werken? Wat zijn in dat geval je rechten?

Even schetsen

Als je ziek bent dien je je werkgever daarvan dadelijk te verwittigen. Je zal daarnaast ook vaak een medisch attest aan je werkgever moeten bezorgen. Je werkgever heeft op zijn beurt het recht een controlearts te sturen gedurende de volledige periode van je arbeidsongeschiktheid. Die kan dan controleren of je wel echt ziek bent. De controlearts heeft wel een beroepsgeheim. Hij mag aan je werkgever enkel meedelen of je al dan niet arbeidsongeschikt bent en bijvoorbeeld niet zeggen wat de medische diagnose is die hij stelde.

Gelijkwaardige attesten

Komt de controlearts tot de bevinding dan je niet ziek bent dan hebben zijn standpunt en dat van je behandelende arts dezelfde waarde. Concreet betekent dit dat je werkgever dan niet zomaar mag eisen dat je terug moet komen werken. Jij op jouw beurt kan dan weer geen aanspraak maken op een gewaarborgd loon. Zit je in zo’n situatie neem dan dadelijk contact op met je behandelende arts en confronteer hem met de bevindingen van de controlearts.

Minnelijke expertise

Als er tegenstrijdige bevindingen zijn van de beide artsen, kunnen jij of je werkgever ook een scheidsrechterlijke procedure opstarten via een derde arts. Die moet worden aangeduid binnen twee werkdagen nadat de controlegeneesheer zijn bevindingen heeft doorgegeven. Als de behandelende en controlerende geneesheren geen akkoord kunnen bereiken over de aanduiding van deze derde arts, dan zal die worden aangeduid op basis van een lijst die bijgehouden wordt op het Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling. Vervolgens heeft de scheidsrechter drie dagen om de discussie op te lossen waarbij zijn oordeel bindend is. De kosten van deze derde arts worden betaald door de verliezer.

Jan Roodhooft, advocaat