Kan je werkgever je aansprakelijk stellen voor fouten?

Je maakt een fout in een offerte of factuur. Of je plaatst een verkeerde bestelling bij een leverancier. Kan je werkgever je dan aansprakelijk stellen voor de schade die hij daardoor lijdt?

Vergissen is menselijk. Dat geldt ook op de werkvloer. Maar wat riskeer je als je een vergissing begaat die je werkgever heel wat geld kost?

De wet beschermt je

De arbeidsovereenkomstenwet stelt als principe voorop dat je als werknemer niet aansprakelijk bent voor schade die je tijdens de uitoefening van je arbeidsovereenkomst veroorzaakt. Dat geldt zowel voor schade die je veroorzaakt aan derden (zoals bijvoorbeeld klanten van je werkgever) als voor de schade die je aan je werkgever zelf toebrengt.

Dit principe geldt alleen voor fouten die worden begaan bij de uitvoering van je arbeidsovereenkomst. Voor fouten begaan buiten de uitvoering van de overeenkomst ben je als werknemer wel burgerrechtelijk aansprakelijk. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn als je als werknemer een ongeval hebt met je bedrijfswagen in je privétijd.

Er zijn uitzonderingen

Een uitzondering op die regel geldt vooreerst als er sprake is van bedrog in jouwen hoofde. Er is bijvoorbeeld sprake van bedrog als je je bezondigt aan diefstal ten nadele van je werkgever, aan oplichting of als je bijvoorbeeld doelbewust goederen van je werkgever vernielt.

Ook als er sprake is van een zware fout kan je werkgever de schade die hij lijdt op jou verhalen. Zo’n zware fout kan bijvoorbeeld voorliggen als je in een lokaal met brandbare producten toch meent te moeten roken. Ook bij een herhaalde lichte fouten kan je als werknemer door je werkgever aansprakelijk gesteld worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het geval dat je geregeld kasverschillen hebt.

Andere afspraken kunnen niet

Je werkgever kan van deze regels niet afwijken. Hij kan dus in de arbeidsovereenkomst die hij met jou afsluit geen andere regeling opnemen waarmee hij een grotere aansprakelijkheid op jou legt. Doet hij dat toch dan is zo’n clausule niet geldig.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)