Dit zijn de regels als je zorgverlof wil vragen

Sinds vorig jaar heb je als werknemer de mogelijkheid om wat men noemt ‘zorgverlof’ te vragen aan je werkgever. Wat houdt dat precies in en wat zijn de voorwaarden om hierop aanspraak te kunnen maken?

Wat is het?

Het zorgverlof geeft aan werknemers het recht om maximaal vijf al dan niet opeenvolgende dagen per kalenderjaar afwezig te zijn om persoonlijke zorg of steun te verlenen aan een gezins- of familielid dat, om een ernstige medische reden, behoefte heeft aan aanzienlijke zorg of steun.

Ruimer dan verlof om dwingende redenen

Vroeger kon je ook soms al thuis blijven bij de ziekte van een familielid in het kader van het zogenaamde verlof om dwingende redenen. De voorwaarden die toen golden om thuis te blijven waren evenwel strenger en dit omdat er sprake moest zijn van een onvoorziene situatie van overmacht. Was er bv. sprake van een geplande hospitalisatie of van een ziekte van je kind van meerdere dagen waarbij je een oplossing kon vinden om je kind op te vangen dan kon je op dit verlof om dwingende reden geen beroep doen.

Geen ‘extra’ dagen

Het zorgverlof wordt wel aangerekend op het aantal dagen verlof wegens dwingende redenen dat je kan nemen. Je kan de beide, qua aantal dagen, dus niet combineren. Nam je bijvoorbeeld al vijf dagen zorgverlof op gedurende een kalenderjaar, dan kan je nog maximaal vijf dagen verlof om dwingende redenen opnemen gedurende dat jaar.

Niet betaald

Je werkgever zal je niet moeten betalen voor de dagen zorgverlof die je opneemt tenzij anders overeengekomen werd op sectorniveau of tussen jou en je werkgever. Het valt te verwachten dat je in de toekomst bij zorgverlof wel vergoed zal worden door de RVA.

Wil je als werknemer gebruik maken van het recht op zorgverlof dan moet je je werkgever hier vooraf van in kennis stellen. Je moet bovendien aan je werkgever een recent attest van de behandelende arts van het betrokken gezins- of familielid bezorgen waaruit blijkt dat de betrokkene om een ernstige medische reden behoefte heeft aan aanzienlijke zorg of steun. Neem je een dergelijk zorgverlof dan heb je trouwens een bijzondere bescherming tegen ontslag.

Jan Roodhooft, advocaat