Daarom worden niet-opgenomen vakantiedagen volgend jaar toch soms overdraagbaar

Als je niet al je wettelijke vakantiedagen opneemt, kan je die op dit moment niet zo maar overdragen naar volgend jaar. Vanaf 2024 is dat onder bepaalde voorwaarden wel het geval. Wat moet je daarvan weten?

Ook dit jaar moet je je wettelijke vakantie opnemen tegen uiterlijk 31 december. Doe je dat niet dan kan je de vakantie volgend jaar niet meer opnemen. Je kan je wettelijke vakantiedagen namelijk niet ‘overdragen’. Je werkgever zal je de niet-opgenomen dagen wel moeten uitbetalen.

Nieuwe regel

Vanaf 2024 wijzigt deze regeling. In bepaalde gevallen wordt het dan mogelijk vakantiedagen die je niet kon opnemen in de loop van 2024 toch over te dragen. Meer bepaald kan dat als je je vakantie niet kon opnemen wegens een arbeidsongeval, een beroepsziekte, een ongeval of een ziekte. Hetzelfde geldt als je je vakantie niet kon opnemen door moederschapsrust, omgezette moederschapsrust, profylactisch verlof, geboorteverlof, adoptieverlof, verlof voor pleegzorg of langdurig pleegouderverlof.

Kon je je vakantiedagen om een andere reden niet opnemen (bijvoorbeeld omdat je het te druk had op het werk), dan kan je deze ook volgend jaar niet overdragen naar 2025.

Verdere modaliteiten

Als je voldoet aan de voorwaarden om je vakantiedagen over te dragen dan heb je het recht om de vakantiedagen in kwestie op te nemen tot 24 maanden die volgen op het einde van het vakantiejaar waarop de nog op te nemen vakantiedagen betrekking hebben. Vakantiedagen die je niet opnam in 2024 kan je dus overdragen tot eind 2026.

Bij zo’n overdracht moet je werkgever je de vakantiedagen wel al uitbetalen ook al nam je die nog niet op. In 2024 moet hij je die al uitbetalen uiterlijk op 31 december 2024.

Extralegale vakantie

Heb je naast je wettelijke vakantie ook nog een aantal dagen extralegaal verlof, dan kan je die vaak wel overdragen. Om te weten of dat kan of niet moet je er de modaliteiten van de extra vakantiedagen op nalezen. Op dat vlak verandert er niets.

Jan Roodhooft, advocaat