Dit moet je weten over de nieuwe wet rond bedrijfsgeheimen

Op 14 augustus 2018 werd in het Belgisch Staatsblad een nieuwe wet gepubliceerd rond bedrijfsgeheimen. Die is ook voor jou als werknemer van belang. Wat moet je ervan weten?

Als werknemer mag je niet zomaar gebruik maken van bedrijfsgeheimen die je bij je werkgever verneemt. Een nieuwe wet geeft daarbij aan wat je rechten en plichten zijn.

Wat zegt de wet?

De nieuwe wet bepaalt dat een werknemer (zowel gedurende de arbeidsovereenkomst als na het beëindigen daarvan) zich ervan moet onthouden een bedrijfsgeheim waarvan hij in de uitoefening van zijn beroepsarbeid kennis kan krijgen, op onrechtmatige wijze te verkrijgen, te gebruiken of openbaar te maken.

Bovendien moet je je als werknemer ervan onthouden geheimen in verband met persoonlijke of vertrouwelijke aangelegenheden, waarvan je in de uitoefening van je beroepsarbeid kennis kan hebben, bekend te maken. Je mag al evenmin daden van oneerlijke concurrentie verrichten of daaraan meewerken.

Wat is een bedrijfsgeheim?

De nieuwe wet geeft ook aan wat onder een bedrijfsgeheim moet worden verstaan. Meer bepaald gaat het om informatie die geheim is. Dit wil zeggen dat de informatie niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is voor personen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met de desbetreffende soort informatie. De informatie bezit verder handelswaarde omdat ze geheim is. Om de bescherming te genieten moet de werkgever bovendien redelijke maatregelen nemen om de informatie geheim te houden.

De wet legt integendeel geen beperkingen op aan ex-werknemers om gebruik te maken van verworven algemene ervaring en vaardigheden, voor zover dit op een eerlijke en normale wijze gebeurt.

Wat riskeer je?

Als je onrechtmatig handelt en de bedrijfsgeheimen niet respecteert kan je ex-werkgever vooreerst een actie ondernemen om je te laten stoppen met je onrechtmatige activiteit. Hij kan ook een schadevergoeding van je vragen. Als je nog in dienst bent, zou hij er ook aan kunnen denken om je te ontslaan om een dringende reden.

Andere afspraken maken?

Je werkgever kan in je arbeidsovereenkomst geen verregaandere regeling met je afspreken. Doet hij dat toch dan zal die regeling niet geldig zijn. Je werkgever kan natuurlijk wel altijd een geldig niet-concurrentiebeding opnemen in je arbeidsovereenkomst.

Jan Roodhooft, advocaat