De StressBarometer: weerbaarder tegen pesters

Pesten op het werk… Het blijkt nog steeds een prangend probleem te zijn binnen onze Belgische bedrijven en organisaties. Maar liefst 21,4% van de Belgische werknemers ervaart maandelijks minstens één vorm van pestgedragingen. 12,1% van de werknemers ondergaat dit wekelijks, terwijl 3,9% zelfs dagelijks met minstens één vorm van pestgedragingen op het werk wordt geconfronteerd. Deze cijfers worden aangetoond in een onderzoek van IDEWE, de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Het onderzoek toont aan dat de werkomgeving een belangrijke rol speelt in het ontstaan van pesten op het werk. Werkdruk, het ervaren van tegenstrijdige verwachtingen, onzekerheid over de toekomst van je job en onduidelijkheid over je precieze rol op het werk zijn de belangrijkste oorzaken van pesterijen. Een aangename werkomgeving blijkt werknemers te beschermen tegen pesterijen.

Steun van collega’s

In een goede werkomgeving is de steun van collega’s nooit ver weg. Werknemers die zich gesteund voelen door collega’s en leidinggevenden, autonomie en ontplooiingsmogelijkheden ervaren, krijgen minder te maken met pesterijen op de werkvloer.

Gestresseerde werknemer als doelwit

Een stresserende werkomgeving maakt werknemers kwetsbaar voor pesterijen op het werk. Enerzijds omdat gestresseerde werknemers een makkelijk doelwit zijn. Door stress raken werknemers uitgeput, waardoor ze zichzelf moeilijker kunnen verdedigen tegen bijvoorbeeld roddels. Anderzijds doen gestresseerde werknemers een poging om deze werkstress te verminderen en gaan ze bijvoorbeeld meer afleiding zoeken en minder productief zijn. Dit maakt hen een doelwit voor de collega’s die dit niet tolereren.

De StressBalancer

Met het oog op het vermijden van pesterijen op de werkvloer, ontwikkelde Groep IDEWE in samenwerking met KU Leuven de StressBalancer, een e-learning tool die werknemers leert om werkstressoren op een actieve manier aan te pakken, en hen op die manier weerbaar maakt tegen uitputting en pesterijen op het werk. De StressBalancer focust op de individuele werknemer.

Drie stappen

Aan de hand van de nieuwe tool kan de werknemer een aantal stressmanagement-technieken aanleren. De StressBalancer bestaat uit 3 stappen: de StressBarometer omvat een korte vragenlijst die peilt naar de werkbeleving van de deelnemers en hun stressmanagement-technieken. Dit is nodig voor de volgende stap: Mijn Stress Profiel. Dit profiel geeft een overzicht van sterktes en zwaktes met betrekking tot stressmanagement. Door middel van groen, oranje en rode kleurenbalken krijgt de deelnemer inzicht in de zaken waar het goed, iets minder goed of niet goed loopt. Training is de laatste stap. Hierin worden een aantal oefeningen en tips voorgesteld. Aan de hand van filmpjes, foto’s en tekstfragmenten worden tips meegegeven.

Vijf tips om pesten op het werk tegen te gaan

1. Als je gepest wordt, tracht dat dan niet te vergoelijken of te begrijpen. Hierdoor blijft het enkel aanhouden.

2. Schakel een derde of collega in. Van hem of haar wordt een grens gemakkelijker aanvaard.

3. Als je de andere bewust maakt van ongepast gedrag, verspreidt zulk gedrag zich minder snel.

4. Optreden tegen onrespectvol gedrag zorgt ervoor dat normen of grenzen niet verder vervagen.

5. Als je iemand steunt als collega, word je zelf ook gesteund wanneer je het eens moeilijk hebt.

Mieke Vercruijsse