Kan je als kaderlid vragen dat je overuren betaald worden?

Je behoort tot het ‘kader’ binnen het bedrijf waar je werkt. Je werkt meer uren dan dat je eigenlijk zou moeten presteren. Kan je dan vragen dat je voor die overuren ook betaald wordt?

Heel wat bedienden werken per week meer uren dan waar ze wettelijk toe verplicht zijn. Maar hoe zit dat als je kaderlid bent? Kan je dan vragen dat die overuren vergoed worden?

Specifieke regeling

De wetgever heeft bepaald dat een aantal categorieën werknemers niet gebonden is door de regels met betrekking tot de arbeidsduur. Dat betekent dan ook dat de overurenreglementering op hen niet van toepassing is. Meer bepaald gaat het om de werknemers belast met een leidinggevende of een vertrouwensfunctie, de dienstboden en de handelsvertegenwoordigers.

Niet alle kaderleden

De wet geeft eveneens aan welke functies worden geacht een leidinggevende of vertrouwensfunctie te zijn. Dat staat namelijk in een Koninklijk Besluit van 10 februari 1965. Enkel de functies die hierin zijn opgesomd, kunnen worden beschouwd als een leidinggevende of een vertrouwensfunctie. Het gaat daarbij onder andere om de directeurs, de onderdirecteurs, de privé-secretarissen en de ingenieurs en de technische personeelsleden voor zover hun persoonlijke aanwezigheid voor de veiligheid van de werknemers en voor de veilige werking van de onderneming noodzakelijk is.

Het is dus niet voldoende dat je een kaderlid bent om hier sowieso onder te vallen. Telkens zal moeten worden getoetst of de concrete omschrijving van je functie onder deze opsomming valt.

Worden je overuren dan niet vergoed?

Als je valt onder deze functies betekent dat nog niet automatisch dat je geen extra betaling mag vragen voor je ‘overuren’. Bij een discussie zal men namelijk kijken of je normale loon sowieso hoog genoeg was om ook de overuren te bevatten. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met je functie en de omvang van het bedrijf waar je werkt. Is dat niet het geval dan kan je vragen dat je overuren extra betaald worden.

Jan Roodhooft, advocaat