Waarom de opzegtermijn als je zelf opzegt maximum 13 weken mag bedragen

Als je als werknemer zelf je arbeidsovereenkomst opzegt dan kan de opzegtermijn ook als je al lang in dienst bent binnenkort maximaal 13 weken bedragen. Waarom is dat het geval en wat moet je daar precies van weten?

Hoe berekend?

Sinds 1 januari 2014 werden er nieuwe opzegtermijnen ingevoerd die zowel gelden voor arbeiders als voor bedienden. Zo moet je als werknemer een opzegtermijn naleven van 1 week als je minder dan drie maanden in dienst bent. Die opzegtermijn kan uiteindelijk maximaal 13 weken bedragen als je langer dan 8 jaar in dienst bent. De opzegtermijn gaat daarbij in de maandag van de week volgend op deze waarin je de opzeg gaf. Hou er rekening mee dat als je de opzeggingsbrief aangetekend verstuurt, de kennisgeving plaatsvindt op de derde werkdag na de datum van verzending.

Was je al als bediende in dienst van je werkgever op 31 december 2013, had je toen een brutojaarloon tussen de 32.254 en 64.508 euro en had je toen al een maximale opzegtermijn van 4,5 maanden opgebouwd dan bleef die behouden. Hetzelfde gold als je als bediende meer dan 64.508 euro verdiende en een maximumtermijn van zes maanden opgebouwd had.

Nieuwe wet

Een nieuwe wet verandert dit nu. Ook voor bedienden die al op 31 december 2013 in dienst waren en toen een opzegtermijn van 4,5 of 6 maanden hadden opgebouwd wordt de opzegtermijn die ze moeten naleven als ze zelf hun ontslag geven nu beperkt tot maximaal 13 weken. De nieuwe regeling treedt daarbij in werking vanaf 28 oktober 2023.

Kortere termijn overeenkomen?

Wil je de volledige opzegtermijn liever niet uitdoen (en dit bijvoorbeeld omdat je al sneller bij een nieuwe werkgever aan de slag zou kunnen), dan kan je trachten een akkoord te sluiten met je huidige werkgever waarbij je met een minder lange opzegtermijn kan vertrekken. Geef je een te korte opzegtermijn in je opzegbrief dan kan je werkgever een compenserende opzegvergoeding van je vragen.

Jan Roodhooft, advocaat