Zo ga je tewerk als je je arbeidsovereenkomst wil opzeggen

Je werkt bij je werkgever met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Je vond een andere job en wil je arbeidsovereenkomst beëindigen met naleving van een opzegtermijn. Hoe ga je dan te werk?

Als je je arbeidsovereenkomst wil opzeggen moet je een aantal spelregels naleven. Waarmee moet je rekening houden?

Maak een brief op

Het is niet voldoende dat je de arbeidsovereenkomst mondeling beëindigt of met een sms. Je moet integendeel een opzegbrief opmaken. Neem daarin jouw naam en adres op en die van je werkgever. Geef duidelijk aan dat je de arbeidsovereenkomst wil beëindigen met naleving van een opzegtermijn. Geef tevens aan wanneer de opzegtermijn begint te lopen en hoe lang die duurt. Hou er daarbij rekening mee dat de opzeg ten vroegste kan beginnen te lopen de maandag van de week volgend op deze waarin je de opzeg ter kennis bracht van je werkgever. Onderteken verder je brief en zorg ervoor dat die in de juiste taal is.

Welke opzegtermijn?

De opzegtermijn die je moet naleven hangt onder meer af van hoelang je al in dienst was, of je arbeider of bediende was en van het loon dat je verdiende. Er bestaan verschillende online tools om je opzegtermijn te berekenen, zoals deze.

Hoe bezorgen?

Je kan de opzegbrief op drie manieren aan je werkgever bezorgen. Vooreerst kan je de brief aan hem afgeven en hem een dubbel van de brief voor ontvangst laten ondertekenen. Een tweede mogelijkheid bestaat erin dat je hem de opzegbrief via een aangetekend schrijven bezorgt. Deze brief heeft pas uitwerking de derde werkdag na de verzending. Tenslotte kan je de brief ook via een gerechtsdeurwaarder aan je werkgever laten betekenen. Onnodig te zeggen dat deze laatste werkwijze de duurste is.

Je gaat in de fout

Leef je deze spelregels niet na, dan bestaat de kans dat je opzeg niet geldig is. De mogelijkheid bestaat dan dat je werkgever meent dat je de arbeidsovereenkomst zonder meer beëindigde en dat je hem een verbrekingsvergoeding verschuldigd bent. Is de opzegtermijn te kort, dan riskeer je een aanvullende opzegvergoeding te moeten betalen.

Jan Roodhooft, advocaat