Model (10/slot): ontslag ‘nemen’ om een dringende reden

Als er gesproken wordt van een ontslag om een dringende reden, denkt men meestal aan een werkgever die een werknemer ontslaat. Maar ook omgekeerd laat de wet je als werknemer onder bepaalde voorwaarden toe om je arbeidsovereenkomst te beëindigen om een dringende reden lastens je werkgever.

Je kan dat meer bepaald doen als er sprake is van een ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen jou en je werkgever onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als je werkgever fraudeert en eist dat je daaraan meewerkt.

Wil je je arbeidsovereenkomst om een dringende reden beëindigen lastens je werkgever dan moet je dat doen binnen de 3 werkdagen na kennisname van de ingeroepen feiten. Je kan dan de redenen die het ontslag rechtvaardigen tegelijk aangeven of je kan dan ook doen binnen 3 werkdagen na het ontslag.

De kennisgeving van deze redenen moet gebeuren via een aangetekend schrijven, bij deurwaardersexploot of door overhandiging van een schriftelijk document dat je werkgever voor ontvangst tekent. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat de redenen voor het ontslag duidelijk en uitvoerig aangegeven worden.

Als je ten onrechte een einde maakt aan je arbeidsovereenkomst om een dringende reden lastens je werkgever, kan die een opzegvergoeding van je vragen. Win dan ook professioneel advies in als je ontslag wil nemen om een dringende reden.

MODEL

Naam werkgever

Adres werkgever

Plaats, datum

AANGETEKEND

Geachte dames en heren,

Ik verwijs naar de tussen ons bestaande arbeidsovereenkomst welke ik wens te beëindigen om dringende redenen lastens u.

Concreet zijn de dringende redenen die in deze voorliggen de volgende (zeer duidelijk en gedetailleerd weergeven).

De redenen als hierboven aangegeven zijn van die aard dat ze naar mijn mening de samenwerking tussen ons beiden onmiddellijk en definitief onmogelijk maken.

Door en ten gevolge van uw houding en handelswijze heb ik overigens een zeer aanzienlijke schade geleden en riskeer ik ook verdere schade te lijden. Ik maak alle voorbehoud om deze schade door u te laten vergoeden en zal u kortelings mijn vordering uit dien hoofde laten kennen.

Met de meeste hoogachting

(handtekening)

Je naam

Je adres