Zijn regelmatige ziektes een reden voor ontslag?

Je hebt een zwakke gezondheidstoestand waardoor je geregeld niet kan gaan werken. Kan je werkgever die afwezigheden aangrijpen als reden om je arbeidsovereenkomst op te zeggen? Wat kan je in zo’n geval doen?

Het principe

Het uitgangspunt is dat het feit dat je ziek bent en niet kan gaan werken geen reden voor een ontslag kan vormen. Dat geldt zelfs als je geregeld thuis moet blijven door ziektes en zelfs als je heel wat vaker ziek bent dan je collega’s op het werk. Iets anders wordt het natuurlijk als je thuis zou blijven, zeggende dat je ziek bent maar dat in werkelijkheid niet bent.

Uitzondering

Op de voorgaande regel bestaat wel een uitzondering als je veelvuldige afwezigheden in het bedrijf van aard zijn om de organisatie binnen de onderneming van je werkgever te verstoren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het geval dat je werkzaam bent in een kleine onderneming en het voor je werkgever bijzonder moeilijk wordt het werk te organiseren als jij er niet bent.

Om je dan te kunnen ontslaan zal je werkgever ook nog wel dienen aan te tonen dat hij de problemen niet op een andere manier kon oplossen dan door jou te ontslaan (en dit door bv. te werken met een interimkracht of iemand bijkomend aan te werven).

Het zou natuurlijk ook kunnen gebeuren dat je werkgever behoudens je regelmatige ziektes nog andere en bijkomende redenen had om een einde te maken aan je arbeidsovereenkomst.

Vergoedingen vragen

Zegt je werkgever je arbeidsovereenkomst toch op wegens je regelmatige afwezigheden door ziekte, dan kan je van je werkgever een vergoeding vragen wegens kennelijk onredelijk ontslag. Daarbij kan je aanspraak maken op een vergoeding van 3 tot 17 weken loon.

Los daarvan kan je eventueel ook nog een schadevergoeding vragen op basis van de redenering dat er door het ontslag sprake is van discriminatie op basis van je gezondheidstoestand. Als dat wordt aanvaard kan je nog een bijkomende schadevergoeding van je werkgever vragen van zes maanden loon.

Jan Roodhooft, advocaat