Model (9): verzoek om je ontslag te motiveren

Als je werkgever je ontslaat (al dan niet met naleving van een opzegtermijn) dan moet hij dat ontslag niet spontaan motiveren (tenzij er sprake is van een ontslag om een dringende reden). Je kan als werknemer je werkgever wel vragen om de redenen van het ontslag aan te geven.

Wil je dat doen, stuur dan een aangetekend schrijven naar je werkgever waarin je om de motivering van je ontslag vraagt. Een model van zo’n schrijven vind je hierbij. Hou er rekening mee dat er strikte termijnen gelden om dat verzoek te versturen. Eindigt je arbeidsovereenkomst onmiddellijk dan moet je dit verzoek aan je werkgever richten binnen een termijn van twee maanden nadat de arbeidsovereenkomst een einde heeft genomen. Beëindigt je werkgever de arbeidsovereenkomst met naleving van een opzegtermijn dan moet je je verzoek doen binnen een termijn van zes maanden na de betekening van de opzegging, zonder evenwel twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst te kunnen overschrijden.

Je werkgever heeft na de ontvangst van je verzoek twee maanden de tijd om de motivering van je ontslag met een aangetekende brief aan jou mee te delen. Doet hij dat niet dan moet hij je een vergoeding betalen ten belope van twee weken loon.

Als het ontslag dat je kreeg kennelijk een onredelijk ontslag is dan kan je aan je werkgever een vergoeding vragen ten belope van minimaal drie weken en maximaal 17 weken loon. Reageerde je werkgever niet op je vraag om het ontslag te motiveren dan zal je werkgever moeten bewijzen dat het ontslag niet kennelijk onredelijk was. Reageerde hij wel dan ligt de bewijslast in principe bij jou.

Naam werkgever

Adres werkgever

Plaats, datum

AANGETEKEND

Geachte dames en heren,

Ik verwijs naar de beëindiging van de tussen ons bestaande arbeidsovereenkomst die u mij liet kennen bij schrijven dd. ***

Ik verzoek u mij de redenen van dit ontslag te willen meedelen en dit overeenkomstig cao nr. 109, welke de regels inzake motivering van een ontslag bevat.

Met de meeste hoogachting

(handtekening)

Je naam

Je adres