Hoe gedetailleerd moet een ontslag om een dringende reden gemotiveerd worden?

Als een werkgever een werknemer ontslaat om een dringende reden, moet hij dat ontslag motiveren. Hoe gedetailleerd moet deze motivering zijn? Een arrest van het arbeidshof in Brussel brengt duidelijkheid.

Wat was er gebeurd?

Een werkneemster werd ontslagen om een dringende reden. Haar werkgever motiveerde dit door te zeggen dat ze lasterlijke informatie verspreidde waarbij ze bovendien bewust achterhield wat de bron was van de lasterlijke informatie. De werkneemster betwistte het ontslag en eiste een verbrekingsvergoeding van de werkgever. Zij meende onder andere dat de ontslagredenen onvoldoende werden gepreciseerd.

Wat besliste de rechter?

Het hof van beroep gaf de werkneemster gelijk. Volgens de rechter was het ontslag om een dringende reden onvoldoende gemotiveerd. De rechter wees erop dat de bedoeling van de motivering dubbel is. Meer bepaald moet ze de ontslagen partij toelaten om zich te verdedigen en de rechter het mogelijk maken het ernstig karakter van de aangevoerde reden te beoordelen en na te gaan of het dezelfde is als die welke voor hem wordt ingeroepen.

Een dringende reden die in zeer algemene termen wordt omschreven zonder dat de tegenpartij en de rechter kennis kunnen nemen van de precieze verweten feiten, is dan ook volgens de rechter niet voldoende.

Wat te onthouden?

Als je werkgever om een dringende reden een einde maakt aan je arbeidsovereenkomst moet hij je ontslag motiveren. Hierbij moet je werkgever voldoende precies zijn. Dit geldt zelfs als de feiten delicaat zijn. Ontslaat een werkgever bijvoorbeeld omwille van beledigingen door de werknemer, dan is het belangrijk de aard van de belediging of de plaats waar deze gebeurden aan te geven. Het is overigens niet mogelijk om dat later via getuigen of andere bewijsmiddelen recht te zetten.

Als de werkgever de redenen voor het ontslag onvoldoende detailleert, dan is het ontslag om een dringende reden niet geldig. De werknemer kan in dat geval een verbrekingsvergoeding vragen van de werkgever.

Jan Roodhooft, advocaat

Bron: Arbeidshof Brussel, 29 juni 2012, www.juridat.be