Drie vormelijke argumenten om een ontslag om een dringende reden aan te vechten

Als je ontslagen wordt om een dringende reden moet je werkgever een aantal vormvoorwaarden naleven. Gebeurt dat niet, dan kan je het ontslag alleen al om die reden aanvechten. Waarover gaat het zoal?

Heel wat werknemers die ontslagen worden om een dringende reden vechten dat ontslag nadien aan voor de arbeidsrechtbank. Vaak wordt er dan op gewezen dat de redenen voor het ontslag niet bewezen zijn of dat ze niet voldoende ernstig zijn voor zo’n ontslag. Maar wist je dat je ook wel eens gelijk kan krijgen op basis van het argument dat je werkgever de vormvoorwaarden voor het ontslag niet naleefde?

Driedagentermijn

Je kan vooreerst nazien of je werkgever de dubbele driedagentermijn wel respecteerde. Meer bepaald moet hij je ontslaan om een dringende reden binnen de drie werkdagen na vaststelling van de ernstige tekortkoming. Hij moet je verder binnen de drie werkdagen na het ontslag op de hoogte brengen van de onderliggende reden(en). De driedagentermijn begint te lopen vanaf het ogenblik waarop je werkgever een voldoende kennis had van de feiten. Je werkgever moet daarbij bewijzen dat de termijn werd gerespecteerd en wanneer hij dus kennis heeft gekregen van de feiten.

Motiveren

Daarnaast kan je het ontslag om een dringende reden ook aanvechten als dat ontslag onvoldoende gemotiveerd wordt. Meer bepaald moeten de motieven opgegeven worden met de nauwkeurigheid, die enerzijds toelaat aan de werknemer vast te stellen welke dringende redenen hem worden verweten en anderzijds de rechter in staat moet stellen zowel de zwaarwichtigheid van de dringende reden te beoordelen als na te gaan of de voor hem ingeroepen redenen dezelfde zijn als diegene die betekend waren. Gebeurt dat niet dan heb je ook hier weer een argument om het ontslag om een dringende reden aan te vechten.

Horen?

Als je in de particuliere sector werkt dan staat er nergens in de wet dat je werkgever je moet horen voor hij je ontslaat om een dringende reden. Toch zijn er rechters die van oordeel zijn dat het elementair is dat een werkgever een werknemer hoort vooraleer hij hem om een dringende reden ontslaat. Je kan ook dat dus als argument trachten in te roepen.

Jan Roodhooft, advocaat