Deze extra vergoeding kan je vragen als je ontslag ‘kennelijk onredelijk’ is

Als je werkgever je ontslaat en je meent dat dat ten onrechte gebeurde, kan je van hem wel eens een vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag vragen. Wanneer is er sprake van zo’n ontslag en welke vergoeding kan je dan vragen?

Wat is het?

In cao nr. 109 wordt aangegeven wanneer er precies sprake is van een kennelijk onredelijk ontslag. Meer bepaald is dat een ontslag van een werknemer die is aangeworven voor onbepaalde tijd, dat gebaseerd is op redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werknemer of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of de dienst en waartoe nooit beslist zou zijn door een normale en redelijke werkgever.

Als werknemer kan je overigens vragen dat je werkgever je ontslag motiveert. Meer bepaald kan je dat doen binnen de twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst. Wanneer er een opzegging moet worden gepresteerd kan je je verzoek doen binnen een termijn van zes maanden na de betekening van de opzegging, zonder dat deze termijn twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst mag overschrijden.

Enkele voorbeelden

Er bestaan al heel wat rechterlijke uitspraken over gevallen waarin een werknemer meende dat er sprake was van zo’n kennelijk onredelijk ontslag. Zo werd bijvoorbeeld al geoordeeld dat een ontslag wegens herhaalde afwezigheden van een bediende kennelijk onredelijk was. Een ontslag gebaseerd op het feit dat de werknemer niet meer voldeed aan de functievereisten en gebaseerd op een ongunstige evaluatie werd integendeel als niet kennelijk onredelijk beschouwd.

Vergoeding

Meent de rechter dat er sprake is van kennelijk onredelijk ontslag, dan kan je een schadevergoeding van 3 tot 17 weken loon vragen van je werkgever. De hoogte van de schadevergoeding hangt af van de gradatie van de kennelijke onredelijkheid van het ontslag. De rechter beschikt daarbij over een ruime appreciatiebevoegdheid. In de meeste gevallen wordt de schadevergoeding vastgesteld op 7 tot 10 weken loon.

Jan Roodhooft, advocaat