Blijft een ontslag om een dringende reden geldig als je nadien nog mag werken?

Je werkgever beslist om je te ontslaan om een dringende reden. Hij laat je nadien toch nog een dag werken. Wordt het ontslag hierdoor ongeldig? Een arrest van het arbeidshof in Brussel gaat in op deze vraag.

Wat was er gebeurd?

Een werkgever ontsloeg een werknemer om een dringende reden omdat die geregeld te laat kwam op het werk. De brief waarmee het ontslag aan de werknemer ter kennis werd gebracht werd verzonden op 30 maart 2012. Op 31 maart had de werknemer de brief nog niet ontvangen. Hij bood zich dan ook aan op het werk. De werkgever zei niets over het ontslag en liet hem een hele dag werken.

Nadien ontving de werknemer de brief van zijn werkgever. Hij betwistte het ontslag en meende onder meer dat de werkgever, door hem op 31 maart nog te laten werken, zich niet meer kon beroepen op de dringende redenen.

Wat besliste de rechter?

De arbeidsrechtbank volgde de werknemer in zijn redenering. Ze meende dat het ontslag om dringende redenen zijn effect verloor omdat de werkgever de werknemer nog had laten werken.

Het arbeidshof zag dit anders. Volgens het arbeidshof was het niet logisch dat de werkgever de werknemer nog liet werken nadat hij besliste om die te ontslaan om een dringende reden. Niettemin kon uit deze beslissing, volgens het hof, niet worden afgeleid dat de werkgever afstand deed van het ontslag om een dringende reden.

Uiteindelijk kreeg de werknemer toch gelijk omdat het arbeidshof meende dat er (inhoudelijk) geen dringende reden voor een ontslag aanwezig was.

Wat te onthouden?

Een werkgever die je wil ontslaan om een dringende reden beschikt hiervoor over een dubbele driedagentermijn. Het ontslag dient plaats te vinden binnen de drie werkdagen na de kennisname van de feiten door het tot ontslag bevoegde orgaan. De kennisgeving van de reden(en) voor het ontslag, dient vervolgens uiterlijk plaats te vinden binnen de drie werkdagen volgend op het ontslag.

Als je werkgever je, nadat hij je de brief stuurde waarin hij het ontslag meedeelde (maar jij de brief nog niet ontving), nog een dag laat werken betekent dat niet dat hij afstand doet van het ontslag om een dringende reden.

Jan Roodhooft, advocaat

Arbeidshof Brussel, 15 juni 2016. Info: www.juridat.be