Model (3): aanmaning als je werkgever je loon niet correct betaalt

Als je werkgever je loon niet correct betaalt, kan je hem in eerste instantie daarop aanspreken. Helpt dat niet en ontvang je vervolgens nog geen betaling, dan is het aangewezen dat je je werkgever in gebreke stelt om alsnog tot betaling over te gaan. Je doet dit dan best via een aangetekende brief waarvan je hierbij een model vindt.

Helpt ook deze aangetekende brief niet en betaalt je werkgever nog niet, dan zou je een procedure kunnen starten tegen je werkgever. Je zou ook een strafklacht kunnen neerleggen omdat het niet-betalen van loon een misdrijf is. Een andere denkpiste bestaat er dan in te zeggen dat er sprake is van een impliciet ontslag en een verbrekingsvergoeding van je werkgever te vragen. Doe dit laatste enkel na eerst juridisch advies te hebben ingewonnen.

Model

Naam werkgever

Adres Werkgever

AANGETEKEND

Geachte Dames en Heren,

Ik verwijs naar de tussen ons bestaande arbeidsovereenkomst. Ik dien vast te stellen dat ik op heden mijn loon voor de maand(en) **** nog niet ontving. Ik heb u hierop nochtans eerder al mondeling gewezen en gevraagd om alsnog tot betaling over te gaan, dit evenwel zonder succes. (Eventueel: ook mijn maaltijdcheques en andere overeengekomen vergoedingen voor de betreffende maand ontving ik nog niet).

Ik maan u bij deze aan om onmiddellijk tot betaling van een en ander over te gaan op mijn rekeningnummer ****. Ik wijs u erop dat ik bij gebreke aan betaling binnen de gestelde termijn verdere acties zal dienen te ondernemen. U bezondigt zich bovendien door de niet-betaling aan een misdrijf.

Ik zie de betaling per kerende tegemoet en teken

Met de meeste hoogachting

Uw naam

Uw adres