Deze inhoudingen mag je werkgever doen op je loon

Als je werkgever meent dat je hem bepaalde bedragen verschuldigd bent (bv. te veel betaald loon, een geldboete die je kreeg als tuchtsanctie…) wil hij deze sommen misschien wel inhouden op je loon. Maar kan dat wel en hoeveel kan hij dan inhouden?

Inhouden kan meestal niet

In de regel mag je werkgever (buiten inhoudingen voor de bedrijfsvoorheffing, inhoudingen voor sociale zekerheid en bijvoorbeeld je bijdrage in een groepsverzekering) niet zomaar inhoudingen doen op je loon. De gevallen waarin hij dat wel kan, worden limitatief aangegeven in de wet. Buiten die gevallen zijn er dus geen inhoudingen mogelijk. Je werkgever kan ook geen andere overeenkomst met je afsluiten. Wat je wel kan, is, nadat je loon is uitbetaald, vrijwillig beslissen om een terugbetaling te doen.

Er zijn uitzonderingen

De wet zegt vooreerst dat je werkgever wel geldboetes kan inhouden op je loon op voorwaarde dat ze werden vastgesteld in het arbeidsreglement. Je werkgever kan dat ook doen met de vergoedingen, schadeloosstellingen en intresten die verschuldigd zijn wanneer je verantwoordelijk wordt gesteld in het kader van de uitvoering van je arbeidsovereenkomst.

Verder kan hij inhoudingen doen voor voorschotten in geld die je werkgever je gaf (zoals bijvoorbeeld in het kader van een lening). Inhoudingen kunnen verder gebeuren voor de gestelde borg voor het nakomen van je verplichtingen als werknemer en voor het loon dat te veel werd betaald aan een werknemer tewerkgesteld met een glijdend uurrooster, die deze uren niet tijdig inhaalde.

Betaalde je werkgever je per vergissing een te hoog bedrag aan loon uit, dan mag hij dat integendeel meestal niet zomaar inhouden.

Hoeveel inhouden?

De inhoudingen die je werkgever mag doen zijn bovendien beperkt. Ze mogen niet meer bedragen dan het door de wet vastgestelde maximumbedrag van 1/5 van het bij elke uitbetaling verschuldigde nettoloon in speciën.

Deze beperking van 1/5 is evenwel niet van toepassing als je bedrog zou hebben gepleegd of als je vóór de afrekening van de verschuldigde vergoedingen en schadeloosstellingen je arbeidsovereenkomst vrijwillig zou hebben beëindigd.

Jan Roodhooft, advocaat