Wie wordt eigenaar van een softwarepakket dat je (mee) ontwikkelt?

Als analist ontwikkelaar ICT ontwikkel je misschien wel bepaalde software. Wie krijgt de intellectuele eigendomsrechten op zo’n softwarepakket als je dat in het kader van de uitvoering van je arbeidsovereenkomst ontwikkelt? Kan je andere afspraken maken met je werkgever?

Software ontwikkeld in het kader van je arbeidsovereenkomst

Het zogenaamde Wetboek Economisch recht geeft duidelijk aan wie de eigendomsrechten heeft op een softwarepakket dat je ontwikkelt in het kader van de uitvoering van je arbeidsovereenkomst. Meer bepaald zegt die wet dat alleen de werkgever geacht wordt verkrijger te zijn van de vermogensrechten met betrekking tot computerprogramma’s die zijn gemaakt door een of meer werknemers of beambten bij de uitoefening van hun taken of in opdracht van hun werkgever.

En daarbuiten?

Ontwikkel je als werknemer software buiten de uitvoering van je arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld in je vrije tijd) dan geldt een andere regeling. In dat geval komen de intellectuele rechten daarop wel aan jou toe. De eigendomsrechten op deze software komen dus niet aan je werkgever toe.

Andere afspraken maken?

Je kan van de voorgaande regels perfect contractueel afwijken. Zo zou je kunnen overeenkomen met je werkgever dat je toch eigendomsrechten krijgt op software die je in het kader van je arbeidsovereenkomst ontwikkelt. Weet wel dat de kans dat je werkgever het met een dergelijke afspraak eens zal zijn beperkt is. Is je werkgever het toch eens dan kan je deze afspraak opnemen in je arbeidsovereenkomst of in een later af te sluiten overeenkomst.

Auteursrechten

Schrijf je in het kader van je arbeidsovereenkomst bepaalde teksten waarop de wettelijke regeling rond auteursrechten van toepassing is, dan geldt er een andere regeling. Die rechten komen nu eenmaal in principe toe aan jou als werknemer. Ook hier kan de werkgever evenwel een andersluidende overeenkomst met je afsluiten en overeenkomen dat de auteursrechten toch aan hem als werkgever toekomen.

Jan Roodhooft, advocaat