Telt je groepsverzekering mee om je opzegvergoeding te bepalen?

Heel wat werknemers hebben een groepsverzekering op het werk. Tellen de premies die je werkgever daarvoor betaalt mee om de hoogte van je opzegvergoeding te bepalen? Een arrest van het Hof van Cassatie gaat in op die vraag.

Wat was er gebeurd?

Een werknemer werd ontslagen door zijn werkgever. De werkgever moest aan de werknemer een opzegvergoeding betalen. Er bestond echter discussie over de hoogte daarvan. De werknemer was nu eenmaal van mening dat bij de bepaling van zijn ‘loon’ ook rekening diende te worden gehouden met de premies die de werkgever betaalde in zijn groepsverzekering. De werkgever zag dat anders. Uiteindelijk kwam de zaak zelfs tot voor … het Hof van Cassatie.

Wat besliste de rechter?

Voor het Hof van Cassatie kreeg de werknemer gelijk. Volgens het Hof van Cassatie behelst de opzeggingsvergoeding niet alleen het lopend loon, maar ook de voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst. Geldsommen die door de werkgever aan derden worden uitbetaald maken volgens het Hof van Cassatie zo’n voordeel uit. Het Hof van Cassatie was dan ook van oordeel dat met de werkgeversbijdragen in de groepsverzekering (taksen inbegrepen) rekening dient te worden gehouden voor het bepalen van het basisloon ter berekening van de opzegvergoeding.

Wat te onthouden?

In de arbeidsovereenkomstenwet staat dat de opzegvergoeding gelijk is aan het lopend loon dat overeenstemt hetzij met de duur van de opzegtermijn, hetzij met het resterende gedeelte van die termijn. Hierbij wordt niet alleen rekening gehouden met het gewone loon, maar ook met de voordelen verworven krachtens de overeenkomst.

Onder die voordelen vallen ook de werkgeversbijdragen in de groepsverzekering. Een uitzondering op die regel bestaat als het voordeel niet bepaalbaar is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de werkgever slechts een globale bijdrage voor alle werknemers betaalt.

Jan Roodhooft, advocaat

Bron: Hof van Cassatie, 11 maart 2013, www.juridat.be