Binnenkort nieuwe regels rond schenkingen die je krijgt van een patiënt?

Als verpleegkundige kan je momenteel niet zomaar een schenking krijgen van een patiënt als je die behandelt tijdens de ziekte waaraan die overlijdt. Binnenkort treedt er een nieuw wetboek rond erven en schenkingen in werking. Blijft deze regel dan nog gelden?

In het parlement werd enkele weken geleden een nieuw (wet)boek ‘nalatenschappen, schenkingen en testamenten’ gestemd. Die wet zal in werking treden op 1 juli eerstkomend. In die wet wordt ook de bepaling rond het erven van een patiënt aangepast. Maar wat wijzigt er?

Het principe blijft gelden

De nieuwe wet blijft zeggen dat je als verpleegkundige geen voordeel mag genieten van een gift die een patiënt (die je hebt behandeld gedurende de ziekte waaraan hij overleden is) je deed in de loop van die ziekte. Verder mogen beheerders en personeelsleden van instellingen voor residentiële ouderenzorg geen voordeel genieten van giften die een persoon die in hun instelling heeft verbleven gedurende zijn verblijf aldaar te hunnen behoeve mocht hebben gedaan.

Krijg je toch zo’n gift, dan is die nietig. De erfgenamen kunnen die dan ook in vraag stellen en vragen dat je wat je kreeg teruggeeft.

Duidelijkere bewoordingen

Alleen wordt nu de terminologie gewijzigd. Vroeger sprak de wet immers van doctors in de genees-, heel- en verloskunde, officieren van gezondheid en apothekers. De nieuwe wet is duidelijker en heeft het over ‘gezondheidsbeoefenaars’. De nieuwe wet gebruikt ook de term giften. Daaronder moeten niet enkel schenkingen worden verstaan maar ook een begunstiging die je krijgt via een testament.

Uitzonderingen

Op de regel dat je geen schenking of begunstiging in een testament mag krijgen van iemand die je tijdens zijn laatste ziekte behandelt bestaan wel een aantal uitzonderingen. Meer bepaald geldt er onder meer een uitzondering als de patiënt je familie was (je bent een verwant tot en met de vierde graad) voor zover de overledene geen erfgenamen in de rechte lijn achterlaat, tenzij je zelf tot die erfgenamen behoort. Er bestaat al eveneens een uitzondering op de regel als je de echtgenoot dan wel de wettelijk of feitelijk samenwonende partner van de patiënt bent.

Jan Roodhooft, advocaat