Moet je werkgever een evaluatiegesprek met je hebben?

Eerder hadden we had al over de do’s-and-don’ts tijdens een evaluatiegesprek. Maar wat als je werkgever geen evaluatiegesprekken organiseert? Kan je hem dan verplichten om zo’n gesprek met jou te hebben?

Geen wettelijke plicht

In de wet wordt nergens expliciet vermeld dat je werkgever verplicht is om een jaarlijks evaluatiegesprek met je te hebben. Hij kan dat doen, maar je kan hem daar hoegenaamd niet toe verplichten. De wet zegt wel dat je als werknemer verplicht bent om je werk zorgvuldig, eerlijk en nauwkeurig te verrichten, op de tijd, plaats en wijze zoals is overeengekomen. Door een evaluatiegesprek te houden kan je werkgever je er op wijzen of je dat naar zijn mening al dan niet doet.

Meestal geen sanctie

Het feit dat je werkgever niet verplicht is om een jaarlijks evaluatiegesprek met je te hebben, brengt meteen met zich dat je hem ook niet kan laten sanctioneren als dergelijk gesprek niet plaatsheeft. Toch is een ‘onrechtstreekse sanctie’ soms mogelijk als je werkgever je later ontslaat en ter motivering inroept dat je je job niet naar behoren deed. Als er in zo’n geval geen evaluatiegesprekken waren, kan je wel eens argumenteren dat je werkgever het bewijs niet levert van zijn beweringen en dat hij je minstens eerder op bepaalde zogenaamde tekortkomingen had kunnen wijzen. Je kan dan eventueel een vergoeding vragen wegens een zogenaamd kennelijk onredelijk ontslag.

Tenzij het afgesproken is

Niettemin kan er in je arbeidsovereenkomst (of in het bedrijf waar je werkt) een afgesproken evaluatieprocedure voorzien zijn. Die kan ook gevolgen hebben op je verloning. Zo kan je bijvoorbeeld een opslag of bonus krijgen bij een positieve evaluatie. Als dat het geval is, moet je werkgever die procedure ook tegenover jou naleven en wel degelijk een evaluatiegesprek met je hebben. Doet je werkgever dat dan niet dan begaat hij een fout waarbij je eventueel ook een schadevergoeding van hem kan vragen (bijvoorbeeld ten belope van de ‘gemiste’ bonus).

Jan Roodhooft, advocaat