Op zoveel dagen verlof om dwingende reden heb je recht

Als er zich bepaalde dringende situaties voordoen waardoor je niet op het werk kan geraken, heb je onder bepaalde voorwaarden recht op verlof om dwingende reden. Op hoeveel dagen kan je aanspraak maken en hoe worden ze geteld?

Wat is het?

Als werknemer heb je het recht om van het werk afwezig te zijn wegens dwingende redenen. Het gaat daarbij om elke onvoorzienbare, los van het werk staande gebeurtenis die je dringende en noodzakelijke tussenkomst vergt en dit voor zover de uitvoering van de arbeidsovereenkomst deze tussenkomst onmogelijk maakt.

Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de ziekte of hospitalisatie van een kind, schade aan je woning door een brand of een natuurramp. Doet er zich zo’n situatie voor dan moet je je werkgever vooraf verwittigen, minstens zo snel mogelijk. Je moet het verlof ook gebruiken voor de dwingende reden waarvoor het is toegestaan.

Hoeveel dagen?

In principe kan je op jaarbasis maximaal tien dagen verlof om dwingende redenen opnemen. Werk je deeltijds dan wordt deze duur herleid in verhouding tot de duur van je arbeidsprestaties. Je wordt voor de dagen dat je verlof om dwingende redenen neemt niet betaald, tenzij je werkgever andere afspraken met je zou maken. Je werkgever zou je ook kunnen toelaten vaker verlof om dwingende reden te nemen.

Hoe berekenen?

Als je verlof om een dwingende reden neemt, mag je zolang afwezig zijn op het werk als nodig om het probleem op te lossen. Dat betekent dan ook dat je vaak niet de hele dag afwezig hoeft te zijn en dat enkele uren vaak al volstaan. De enkele uren die je dan afwezig bent, worden bij het berekenen van de tien dagen waarop je recht heb niet aanzien als een volledige dag.

Er moet eigenlijk worden gekeken naar wat die tien dagen in uren betekenen (bijvoorbeeld 76 uur). Dat betekent dan ook dat je in de praktijk meer dan tien keer afwezig kan blijven om een dwingende reden zolang de totale duur van je afwezigheid tien kalenderdagen maar niet overschrijdt.

Jan Roodhooft, advocaat