Hoe vermijd je schijnzelfstandigheid?

In overleg met je werkgever zou je voortaan als zelfstandige voor hem prestaties willen gaan leveren. Je wil echter vermijden dat je als een schijnzelfstandige zou worden beschouwd. Wist je dat je dan op voorhand daarover een advies kan vragen bij de overheid?

Schijnzelfstandigheid

Als je prestaties levert als zelfstandige terwijl er in werkelijkheid tussen jou en je werkgever een gezagsrelatie bestaat, dan riskeer je dat je wordt ‘ontmaskerd’ als schijnzelfstandige. Dit heeft voornamelijk voor je werkgever zware financiële gevolgen maar ook voor jou kan het vervelend zijn dat je niet langer je prestaties als zelfstandige kan leveren.

Ruling vragen

Sinds een aantal jaren is het mogelijk een zogenaamde ‘ruling’ te vragen bij de Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie. Die commissie kan dan beslissen of je een echte zelfstandige bent of niet. Weet wel dat dit standpunt van de commissie bindend is. Dat betekent dan ook meteen dat jij en je opdrachtgever (of werkgever) verplicht zijn om het standpunt van de commissie te volgen.

Advies vragen

Sinds kort is het ook mogelijk om bij dezelfde commissie geen zogenaamde ‘ruling’ maar louter een advies te vragen. Dat advies is niet bindend. Geeft het advies aan dat je een schijnzelfstandige zou zijn, dan kan je bijvoorbeeld perfect aanpassingen aanbrengen in de modaliteiten van de samenwerking en toch nog als zelfstandige aan de slag gaan (dit natuurlijk met het risico dat je later alsnog als schijnzelfstandige wordt aanzien). Strikt gezien is het advies ook niet bindend voor de RSZ en de RSVZ.

Hoe aanvragen?

Je kan het advies (alleen of samen met je opdrachtgever) aanvragen via aangetekende brief, gericht aan de griffie van de Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie (FOD Sociale Zekerheid). Mogelijk zal men je vragen de zaak mondeling te komen toelichten. De commissie doet in principe binnen de drie maanden uitspraak.

Jan Roodhooft, advocaat