Wat als je door een fout van je werkgever te veel geld op je rekening krijgt

In Charleroi kregen 230 arbeiders van een staalbedrijf vrijdag laatstleden (9 november 2018) maar liefst 30.000 euro te veel op hun rekening betaald door hun werkgever. Maar wat als jij dat meemaakt? Moet je dat geld dan teruggeven?

Het zal je maar overkomen. Je werkgever begaat een vergissing bij de overschrijving van je loon waarbij je een fiks bedrag te veel krijgt uitbetaald. Wat zijn in dat geval je rechten?

Onverschuldigde betaling

Als je werkgever per vergissing te veel overschrijft op je rekening dan is er sprake van een onverschuldigde betaling in zijnen hoofde. Je werkgever kan dan het te veel betaalde bedrag in principe bij jou terugvorderen. Om dat te doen heeft je werkgever tien jaar de tijd. De korte verjaringstermijn die geldt voor vorderingen uit hoofde van een arbeidsovereenkomst speelt hier niet.

Intresten

Als je werkgever kan bewijzen dat je te kwader trouw was, kan hij zelfs intresten van jou vragen vanaf het moment dat het geld op je rekening kwam tot je dat terugbetaalt. Zeker als het gaat om een groot bedrag zal die kwade trouw allicht aanwezig zijn. Je kan dan namelijk maar moeilijk voorhouden dat je niet wist dat de gelden eigenlijk niet voor jou bestemd waren.

Ben je te goeder trouw (dat kan het geval zijn als het ging om een klein bedrag dat je ‘extra’ ontving) dan moet je intresten betalen vanaf het moment dat je werkgever je een aanmaning stuurde om tot terugbetaling over te gaan.

Er bestaat een uitzondering

Op deze regels bestaat een uitzondering als je werkgever nalaat de wettelijk verplichte inhouding van sociale zekerheidsbijdragen te doen op je loon of op een opzegvergoeding die hij je betaalt. In dat geval kan hij de niet-ingehouden sociale zekerheidsbijdragen niet meer van jou terugvragen. De RSZ-wet zegt namelijk dat een werkgever op de werknemer niet de werknemersbijdrage mag verhalen waarvan hij de inhoudingen te gepasten tijde zou nagelaten hebben te verrichten.

Jan Roodhooft, advocaat