Welke testen mag je verwachten op je solliciatiegesprek?

Word je uitgenodigd op een sollicitatiegesprek, dan mag je gegarandeerd enkele testen verwachten. De rekruteerder onderzoekt daarmee hoe je reageert op situaties uit de praktijk. Welke testen bestaan er? En kan je je voorbereiden?

1. IQ- en psychologische testen

Intelligentietesten kijken hoe snel je informatie rond woorden, beelden en getallen kan verwerken. Denk aan de getallenreeks waarbij je op basis van logische deductie het ontbrekende getal in de reeks moet invullen.

Bij een persoonlijkheidstest krijg je uitspraken voorgelegd over gedragingen of meningen, waarbij jij aan moet geven in welke mate deze van toepassing zijn op jou of in hoeverre jij het eens bent met de uitspraak.

2. Postbakoefening

Je krijgt een stapel post voorgelegd met de opdracht deze binnen een bepaalde tijd te verwerken. Het kan gaan om klachtenbrieven, memo’s, beleidsnota’s, personeelsinformatie, enz. Op basis van de informatie die je krijgt moet je situaties beoordelen, beslissingen nemen, brieven en rapporten schrijven, plannen en organiseren.

3. Groepsdiscussie

Jij en enkele kandidaten discussiëren over een fictief bedrijfsprobleem. Meestal krijg je even de tijd om je hierop voor te bereiden. De optimale groepsgrootte is 6 personen. Groepsdiscussies kunnen met of zonder toegewezen rollen gebeuren. Met toegewezen rol wil zeggen dat elke deelnemer de opdracht krijgt een bepaald standpunt te verdedigen en de anderen hiervan te overtuigen, maar tegelijkertijd ook de groep helpen de beste beslissing te nemen. Hier let men er bijvoorbeeld op dat je voldoende aan het woord komt, maar ook dat je stillere groepsleden betrekt en naar hun standpunt vraagt.

4. Analyse-oefening

Je krijgt een complex probleem voorgelegd waarvoor je een oplossing moet vinden en waarover je een rapport moet schrijven. Het gebeurt dat dit gekoppeld wordt aan een presentatie-oefening waarin je je oplossing ook mondeling voorstelt.

5. Fact finding

Ook nu krijg je een probleem op je bord. De bedoeling is niet zozeer om oplossingen te verzinnen, maar om informatie te verzamelen en goede vragen te bedenken. Deze vragen worden nadien ook echt gesteld aan een rolspeler.

6. Rollenspel

Je krijgt een situatie voorgelegd, waarover je een gesprek hebt met een professionele rolspeler. De bedoeling is dat je een aantal vooropgestelde doelen bereikt en overgaat tot concrete afspraken. Op die manier krijg je de kans uiting te geven aan competenties als denkkracht, overtuigingskracht en luistervaardigheden.