Vier verweermiddelen die je hebt als je werkgever je een tuchtsanctie wil opleggen

Omdat je al enkele keren te laat kwam op het werk of omdat je je auto meermaals parkeerde op een plaats bestemd voor klanten wil je werkgever je een tuchtsanctie opleggen. Welke argumenten kan je dan zoal gebruiken om daar tegenin te gaan?

Het staat niet in het arbeidsreglement

Een werkgever mag aan een werknemer enkel tuchtsancties opleggen als hij die mogelijkheid heeft opgenomen in het arbeidsreglement dat in het bedrijf van toepassing is. Hij zal ook moeten kunnen aantonen dat je als werknemer dat arbeidsreglement ontvangen hebt. Zijn er geen tuchtsancties in het arbeidsreglement voorzien, dan kan de werkgever ze niet opleggen. Doe hij dat toch, dan zijn ze niet geldig.

De sanctie kwam niet tijdig

Je werkgever moet je de tuchtsanctie ter kennis brengen uiterlijk de eerste werkdag na de dag waarop de vaststelling van de tekortkoming is gebeurd. De dag van de vaststelling van de tekortkoming is niet noodzakelijk de dag waarop de tekortkoming werd begaan. Doet hij dat niet en laat hij je pas nadien de sanctie kennen dan is dat ’te laat’. Ook dan is de sanctie die de werkgever je oplegde niet geldig.

De sanctie is overdreven

De sanctie die je werkgever je oplegt moet al eveneens in het arbeidsreglement zijn opgenomen. Bovendien mag de sanctie niet te ver gaan en bijvoorbeeld een verboden wijziging van de arbeidsvoorwaarden uitmaken (waarbij je bijvoorbeeld een demotie krijgt). De sanctie moet ook proportioneel zijn tegenover de ‘fout’ die je als werknemer beging. Is de sanctie die je werkgever je oplegt ‘overdreven’ dan moet je die dus niet zomaar aanvaarden.

Beroep aantekenen

Ben je het niet eens met de sanctie dan kan je daar ook nog altijd beroep tegen aantekenen. Je werkgever moet in het arbeidsreglement een interne beroepsprocedure uitwerken. Bovendien heb je als werknemer het recht om indien de interne procedure niet het gewenste resultaat geeft naar de arbeidsrechtbank te stappen.

Jan Roodhooft, advocaat