Nieuwe reeks (1): model van tegenopzeg

Als je werkgever je arbeidsovereenkomst beëindigde met een opzegtermijn en je hebt op jouw beurt een andere job gevonden, dan kan je een tegenopzeg geven.

De duur van deze tegenopzeg hangt af van je anciënniteit bij je werkgever. Zo moet je een tegenopzeg naleven van 1 week bij een anciënniteit van 0 tot minder dan drie maanden. Tussen drie maanden en minder dan zes maanden bedraagt de termijn twee weken en van zes maanden tot minder dan een jaar drie weken. Ben je een jaar of langer in dienst dan bedraagt de tegenopzeg vier weken.

Je kan zo’n tegenopzeg op drie manieren geven: via een aangetekende brief, door je werkgever een brief af te geven waarbij je het dubbel voor ontvangst laat tekenen of door een deurwaarder langs te sturen. Stuur je een aangetekende brief dan heeft die slechts uitwerking de derde werkdag na de verzending (zie hierover: Regiotalent). De tegenopzeg begint te lopen op de eerstvolgende maandag die volgt op de betekening.

We voegen hierbij twee modellen, een dat je kan gebruiken als je de tegenopzeg via een aangetekend schrijven wil laten kennen aan je werkgever en een tweede als je de tegenopzeg ter kennis brengt via een voor ontvangst ondertekend schrijven.

Naam werkgever

Adres werkgever

AANGETEKEND

Geachte mevrouw,

Geachte Heer,

Ik verwijs naar de tussen ons bestaande arbeidsovereenkomst en naar de opzeg die u mij gaf via uw schrijven dd. *** (datum)

Bij wege van voorliggend schrijven wens ik op mijn beurt een tegenopzeg te geven omdat ik intussen een andere dienstbetrekking heb aangenomen.

Ik zal in het kader van deze tegenopzeg een opzegtermijn van *** weken naleven. Deze opzegtermijn neemt een aanvang op maandag *** (datum) eerstkomende. Door deze tegenopzeg zullen eventuele schorsingen van de arbeidsovereenkomst de opzegtermijn niet meer opschorten.

Met de meeste hoogachting

Je naam

Je adres

Naam werkgever

Adres werkgever

———————————————————————————————————

DUBBEL VOOR ONTVANGST ONDERTEKEND

Geachte mevrouw,

Geachte Heer,

Ik verwijs naar de tussen ons bestaande arbeidsovereenkomst en naar de opzeg die u mij gaf via uw schrijven dd. *** (datum).

Bij wege van voorliggend schrijven wens ik op mijn beurt een tegenopzeg te geven omdat ik intussen een andere dienstbetrekking heb aangenomen.

Ik zal in het kader van deze tegenopzeg een opzegtermijn van *** weken naleven. Deze opzegtermijn neemt een aanvang op maandag *** (datum) eerstkomende. Door deze tegenopzeg zullen eventuele schorsingen van de arbeidsovereenkomst de opzegtermijn niet meer opschorten.

Opgemaakt te …………………… op …………………… en voor ontvangst te ondertekenen door de werkgever, in twee exemplaren waarvan iedere partij erkent een exemplaar ontvangen te hebben.

Voor ontvangst,

De werkgever, De werknemer,

…………………… ……………………

Handtekening, Handtekening,