Model (8): addendum aan de arbeidsovereenkomst bij een loonsverhoging

Als je werkgever akkoord gaat om je een loonsverhoging te geven (bijvoorbeeld je krijgt een jaarlijkse bonus, je vast loon wordt verhoogd of je krijgt het privégebruik van een firmawagen), dan zet je die afspraak ook maar beter op papier. Door dat te doen beschik je nu eenmaal over een bewijs van de afspraken die je maakte.

Bij het maken van zo’n schriftelijke afspraak hoef je overigens geen nieuwe arbeidsovereenkomst af te sluiten. Het volstaat dat je een addendum opmaakt aan de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst.

Zorg er daarbij voor dat de bevoegde persoon binnen je werkgever het addendum voor akkoord ondertekent. Zorg er tevens voor dat het wordt opgemaakt in twee originele exemplaren waarbij elke partij een origineel van de overeenkomst behoudt.

ADDENDUM AAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

Tussen

**** , met maatschappelijke zetel te ***** en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer *** hier vertegenwoordigd door **** in diens hoedanigheid van ****

Verder genoemd ‘werkgever’

En

****, geboren te **** op ***** en wonende te *****

Verder genoemd ‘werknemer’

Wordt overeengekomen hetgeen volgt :

1

Partijen verwijzen naar de tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst waarvan de bepalingen en voorwaarden ongewijzigd blijven gelden met uitzondering van datgene wat verder binnen dit addendum wordt aangegeven.

2

Partijen gaan akkoord dat de verloning van de werknemer als volgt wordt gewijzigd en dit vanaf datum ****

(bv. het bruto maandloon van de werknemer wordt gebracht op *** ipv voorheen ¨*** euro)

(bv. de werknemer krijgt het privégebruik van een firmawagen van een model **** of gelijkwaardig)

(bv. de werknemer krijgt bovenop de vaste verloning die behouden blijft een variabele vergoeding die als volgt wordt vastgesteld : ****)

Aldus opgesteld te **** op datum *** en dit in twee originele exemplaren waarbij elke partij verklaart een origineel exemplaar te hebben ontvangen.

(handtekening) (handtekening)

De werknemer voor de werkgever

Naam, hoedanigheid