Model (5): Dading

Als je een discussie hebt met je ex-werkgever over bijvoorbeeld een achterstallig loon dat hij je nog moet betalen, over de opzegvergoeding waarop je aanspraak maakt of iets dergelijks kan het gebeuren dat je onderling tot een akkoord komt waarbij elkeen dan ‘water bij de wijn doet’. Heb je zo’n akkoord, dan zet je dat best ook op papier. Dat doe je in de vorm van een zogenaamde ‘dading’.

Belangrijk bij een dading is dat je in de tekst vermeldt welke discussie er tussen jou en je ex-werkgever bestond en welke oplossing je daarvoor vond. Geef meteen ook aan dat die oplossing werd bereikt ’tot slot van alle rekening’ en dat je beiden geen andere vorderingen/aanspraken kan laten gelden.

Zorg er ook voor dat in de tekst expliciet wordt vermeld dat er wederzijdse toegevingen gebeurden.

Zie verder zeker na dat de overeenkomst wordt opgemaakt in evenveel originele exemplaren als er partijen zijn en dat elk een origineel exemplaar ontvangt met daarop de originele handtekening van alle partijen.

DADING

Tussen

**** , met maatschappelijke zetel te ***** en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer *** hier vertegenwoordigd door **** in diens hoedanigheid van ****

Verder genoemd ‘werkgever’

En

****, geboren te **** op ***** en wonende te *****

Verder genoemd ‘werknemer’

Overwegende dat

1. Tussen partijen in deze werd op datum van *** een arbeidsovereenkomst gesloten. Naar aanleiding van de beëindiging van deze arbeidsovereenkomst is er tussen de werknemer en de werkgever een discussie gerezen over de omvang van de verbrekingsvergoeding die de werkgever aan de werknemer verschuldigd is.

(of bv. na de beëindiging van de overeenkomst in kwestie is er tussen de werknemer en de werkgever een discussie gerezen over het feit dat de werknemer nog meent op volgende loonachterstallen aanspraak te kunnen maken : ****)

2. Partijen wensen bij wege van voorliggende overeenkomst en bij wege van wederzijdse toegevingen een einde te stellen aan hun huidige en toekomstige betwistingen met betrekking tot het onder 1 van deze overwegingen aangegeven geschilpunt.

Wordt overeengekomen hetgeen volgt.

1. De werkgever betaalt aan de werknemer een brutobedrag van **** euro. De werkgever doet de nodige sociale en fiscale inhoudingen op dit bedrag en stort deze door aan de bevoegde instanties. Verder betaalt de werkgever binnen de tien dagen na ondertekening van deze overeenkomst het nettogedeelte van deze brutovergoeding op rekeningnr. **** van de werknemer.

2. Beide partijen doen wederzijds afstand van alle rechten, aanspraken en/of vorderingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de eerder vermelde arbeidsovereenkomst.

(alternatief: beide partijen doen wederzijds afstand van alle rechten, aanspraken en/of vorderingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onder punt 1 van de overwegingen vermelde discussiepunt. Partijen behouden beiden wel alle andere eventuele vorderingen en/of aanspraken dan diegene vermeld sub 1 van de overwegingen en die verband houden met de arbeidsovereenkomst).

3. Partijen doen afstand van het inroepen van dwaling en dit zowel in feite als in rechte.

Aldus overeengekomen te **** op **** in twee originele exemplaren waarbij elke partij verklaart één origineel te hebben ontvangen.

De werkgever De werknemer