Model (4): beëindiging arbeidsovereenkomst in onderling akkoord

Jij en je werkgever kunnen onder bepaalde voorwaarden (bv. het naleven van een opzegtermijn) de arbeidsovereenkomst eenzijdig beëindigen. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om in onderling akkoord met je werkgever een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst.

Een dergelijk akkoord kan op elk moment tot stand komen, ook bijvoorbeeld tijdens een periode van schorsing van het contract of tijdens de loop van de opzegtermijn die de ene partij aan de andere gaf.

Als jij en je werkgever akkoord gaan om de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord te beëindigen, is het aangewezen een overeenkomst op te maken waarin dat wordt overeengekomen. De beëindiging kan dan dadelijk plaatsvinden of er kan overeengekomen worden wanneer de arbeidsovereenkomst precies zal eindigen.

Als je een dergelijk document opmaakt is het belangrijk dat dit in twee originele exemplaren gebeurt. Zorg er ook voor dat je de overeenkomst laat tekenen door de persoon die daarvoor bij je werkgever bevoegd is.

OVEREENKOMST BEËINDIGING ARBEIDSOVEREENKOMST IN ONDERLING AKKOORD

Tussen

**** , met maatschappelijke zetel te ***** en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer *** hier vertegenwoordigd door **** in diens hoedanigheid van ****

Verder genoemd ‘werkgever’

En

****, geboren te **** op ***** en wonende te *****

Verder genoemd ‘werknemer’

Overwegende dat :

Partijen sloten op datum van *** een arbeidsovereenkomst af. Zij wensen bij wege van deze overeenkomst in onderling akkoord een einde te stellen aan de arbeidsovereenkomst in kwestie.

Wordt overeengekomen hetgeen volgt :

Artikel 1

De werkgever en de werknemer gaan onderling akkoord om een einde te maken aan de tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst. Zij zijn het daarbij eens dat de arbeidsovereenkomst een einde neemt op datum **** om 24 uur.

Partijen gaan akkoord dat zij aan elkaar geen verbrekings- of andere beëindigingsvergoeding verschuldigd zijn uit hoofde van de beëindiging van het contract.

Artikel 2

De werkgever verbindt er zich toe nog alle vergoedingen te betalen aan de werknemer waarop deze recht heeft uit hoofde van de arbeidsovereenkomst zoals onder andere nog het verschuldigde loon, vakantiegeld, voordelen in natura en dies meer.

Aldus opgesteld te **** op **** in twee originele exemplaren waarbij elke partij verklaart een origineel exemplaar te hebben ontvangen.

De werknemer De werkgever