Dit zijn je rechten als je werkgever overlijdt

Je bent werknemer in een kleiner bedrijf. Je werkgever komt plots te overlijden door bijvoorbeeld een verkeersongeval of een hartinfarct. Wat gebeurt er dan met je arbeidsovereenkomst? Kan je aanspraak maken op een vergoeding?

Als een werknemer overlijdt, dan eindigt diens arbeidsovereenkomst automatisch. De werkgever kan in zo’n geval ook geen opzegvergoeding vorderen van de erfgenamen van de werknemer.

Geen automatisch einde

Als je werkgever overlijdt dan eindigt je arbeidsovereenkomst daardoor integendeel in de regel niet automatisch. Dat geldt zowel als je in dienst bent van een vennootschap (waarvan bijvoorbeeld de bestuurder om het leven komt) als indien je werkgever een eenmanszaak heeft en je daarvoor werkt. Wil je werkgever (of diens erfgenamen) dan je arbeidsovereenkomst beëindigen dan zullen ze de arbeidsovereenkomst moeten opzeggen of deze moeten verbreken met betaling van een verbrekingsvergoeding.

Uitzondering

Op de voorgaande regel bestaat wel een uitzondering als het overlijden het einde tot gevolg heeft van de activiteit waarvoor de werknemer in dienst werd genomen of als de overeenkomst werd gesloten met het oog op de persoonlijke medewerking. Denk daarbij bijvoorbeeld maar aan het geval dat een advocaat of geneesheer die alleen werkt met een secretaresse komt te overlijden waardoor de praktijk van de advocaat of geneesheer een einde neemt. In die gevallen eindigt de arbeidsovereenkomst wel automatisch.

Vergoeding

De werknemer wiens arbeidsovereenkomst op deze wijze stopt, kan wel eventueel een vergoeding vragen aan de erfgenamen van de overleden werkgever (voor zover die de nalatenschap niet verwierpen). Raken de erfgenamen en de werknemer het niet eens over deze vergoeding, dan kan de werknemer naar de rechtbank stappen. De wet zegt daarbij dat de rechter in een dergelijk geval oordeelt naar billijkheid of er een grond tot vergoeding bestaat. Is dat het geval dan bepaalt de rechter ook het bedrag van de vergoeding.

Jan Roodhooft, advocaat