Deze documenten moet je krijgen als je arbeidsovereenkomst stopt

Als je arbeidsovereenkomst een einde neemt, moet je werkgever je een aantal documenten bezorgen. Waarover gaat het precies? Wat kan je doen als je werkgever nalaat om deze documenten te bezorgen?

Welke documenten?

Ongeacht de reden waarom je arbeidsovereenkomst stopt, moet je werkgever je bij het einde van je arbeidsovereenkomst een aantal documenten bezorgen. Meer bepaald moet hij je vooreerst de afrekening bezorgen van de laatste betalingen.  Daarnaast moet hij je binnen de twee maanden na het einde van het trimester gedurende dewelke de arbeidsovereenkomst beëindigd werd de individuele rekening van het lopende jaar bezorgen. Daarnaast moet hij het werkloosheidsattest C4 bezorgen, net als de belastingfiche 281.10 en het vakantieattest (als je bediende was).

Als je erom vraagt moet je ex-werkgever je tevens een getuigschrift van tewerkstelling bezorgen. Daarop worden dan de begin- en de einddatum van de tewerkstelling vermeld alsook de aard van de verrichte arbeid.

Kijk de documenten na

Als je werkgever je deze documenten bezorgt, kijk je maar beter na of ze ook correct zijn. Ga bijvoorbeeld na of het aantal dagen vakantie dat je zogenaamd al nam correct vermeld werd en of de reden die op het document C4 voor de beëindiging van je arbeidsovereenkomst wordt gegeven wel correct is.  Is dat niet het geval vraag dan aan je werkgever om een en ander aan te passen en je de juiste documenten te bezorgen.

Je werkgever bezorgt ze niet

Bezorgt je werkgever je de wettelijk voorgeschreven documenten niet, dan kan je hem aanmanen om dat alsnog te doen. Stuur hiervoor, als een mondelinge vraag niet helpt, een aangetekende brief. Helpt ook dat niet dan zou je een procedure bij de arbeidsrechtbank kunnen starten om de documenten toch te ontvangen. Weet dat je daaraan ook een dwangsom kan laten koppelen waarbij de rechtbank je werkgever kan veroordelen tot betaling van een welbepaalde som per dag dat de documenten toch niet worden bezorgd.

Jan Roodhooft, advocaat